7 December 2021 г.

Ufimskaya kozhgalantereynaya fabrika