7 December 2021 г.

Kazanskiy zavod iskusstvennyh kozh

Tekhnicheskaya Street, 23А, City of Kazan, Republic of Tatarstan, Russia
+7 (843) 278-40-95